كنفرانس صلح لاهه 1899 در مورد تحديد تسليحاتي

تعداد بازدید : 1874
تاریخ و ساعت انتشار : سه شنبه 31 مرداد 1396 00:47
اولين كنفرانس صلح لاهه به ابتكار تزار نيكلاي دوم در سال 1899 تشكيل شد و 26 دولت را كه عمدتا اروپايي بودند گردهم آورد.

اولين كنفرانس صلح لاهه به ابتكار تزار نيكلاي دوم در سال 1899 تشكيل شد و 26 دولت را كه عمدتا اروپايي بودند گردهم آورد.
در توصيف اين اقدام تزار روسيه گفته شده است كه وي از پيش بيني بلوخ پيش گوي يهودي كه نابودي خاندان رومانف را به سبب خشونت در جنگ‌ها پيش بيني كرده بود، بيمناك شد و تصميم گرفت كه به انسانيت خدمت كند از همين رو مبادرت به تشكيل اين كنفرانس نمود. اولين كنفراس صلح لاهه از 18 تا 29 ماه مه 1899 با هدف و موضوع تحديد تسليحاتي تشكيل گرديد.
از جمله عواملي كه منجر به تشكيل اين كنفرانس گرديد و اگر چه موفق به حصول نتايجي در جهت نيل به هدف كنفرانس كه تحديد تسليحاتي بود، نشد ليكن در خصوص تصويب و صدور سه كنوانسيون و سه اعلاميه موفقيتي حاصل شد اين كنوانسيون‌ها عبارت بودند از:

ـ كنوانسيون مربوط به حل مسالمت آميز اختلافات
ـ كنوانسيون مربوط به قوانين و عرف جنگ‌هاي زميني
ـ كنوانسيون مربوط به قوانين و مقررات جنگ‌هاي دريايي و اعلاميه‌ها شامل موارد ذيل بودند:
ـ اعلاميه اول مربوط به منع پرتاب نارنجك و گلوله از بالن
ـ اعلاميه دوم مربوط به منع استفاده از گلوله منتشر كننده گازهاي خفه كننده.
ـ اعلاميه سوم راجع به منع كاربرد فشنگ‌هاي منفجر شونده.
اعلاميه دوم كنفرانس صلح لاهه 1899 مبني بر منع استفاده از گلوله و نارنجك‌هاي منتشر كننده گازهاي خفه كننده و نيز از اصول كلي و عمومي حقوق بين المللي عرفي مبني بر هرگونه كاربرد سم يا سلاح‌هاي سمي و سلاح‌هايي كه موجب انهدام و آزار و صدمه بيش از نياز مي‌گردد مشتق شده است. مقررات كلي محكوميت استفاده از اين گونه سلاح‌ها و هم چنين توافقات كنفرانس صلح لاهه در سال 1899 در كنفرانس سال 1907 لاهه نيز عينا مورد تاييد قرار گرفت.

منابع:
1ـ كلودآلبرد كلبيار، نهادهاي روابط بين الملل، ترجمه دكتر هدايت الله فلسفي، تهران نشر نو، 1368، صفحه 86.
2ـ بهمن آقايي، حقوق بين الملل و سلاح‌هاي شيميايي، شماره 3، صفحه 412.
3- Raberts Adam Document on the law of War op. cit, p. 36
  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها