اتمام جنگ

تعداد بازدید : 442
تاریخ و ساعت انتشار : دو شنبه 20 شهریور 1396 02:39
در تاريخ 27/4/1367 قطعنامه 598 از سوي جمهوري اسلامي ايران، به طور رسمي پذيرفته شد. يك روز بعد رياست وقت مجلس شوراي اسلامي در اين مورد توضيحاتي داد و به قساوت عراق در حملات شيميايي به عنوان يكي از علل پذيرش قطعنامه اشاره كرد.


در تاريخ 27/4/1367 قطعنامه 598 از سوي جمهوري اسلامي ايران، به طور رسمي پذيرفته شد. يك روز بعد رياست وقت مجلس شوراي اسلامي در اين مورد توضيحاتي داد و به قساوت عراق در حملات شيميايي به عنوان يكي از علل پذيرش قطعنامه اشاره كرد.
متاسفانه عراق حملات خود را پس از پذيرش قطعنامه گسترش داد، به طوري كه در 31/4/1367 آخرين حملات گسترده عراق در جبهه هاي جنوب و غرب كشور آغاز شد و مناطقي را نيز به اشغال درآورد.
صدها هزار نيروي داوطلب در برابر اين هجوم عراق كه با پشتيباني توپخانه شيميايي و در زير حملات سنگين هوايي جنگي و شيميايي صورت مي گرفت ايستادگي كردند و دشمن را به عقب نشيني وادار نمودند.
سرانجام در آخرين حمله شيميايي (كه هيچ دليل خاصي نيز براي آن قابل تصور نبود) در ساعت 2:45 دقيقه بامداد روز سه شنبه 11/5/1367 در شهرستان اشنويه روي داد.
اين حمله شيميايي توسط يك هواپيماي ملخي صورت گرفت كه 2 بار بر روي شهر پرواز كرد و در مرتبه دوم هشت بمب شيميايي پرتاب نمود.
4 عدد از بمبها در زمينهاي حومه و مابقي در كوهستانهاي مجاور شهر افتادند.
تحقيقات نشان داد كه بمبها در هوا منفجر شده اند. بررسي بقاياي بمب ها و تجزيه خاك آلوده به مواد شيميايي و نيز علائم باليني مصدومين ثابت نمود كه در اين حمله از گاز خردل استفاده شده است.
اين حمله 2680 نفر مصدوم غيرنظامي از خود به جاي گذاشت كه در اروميه درمان شدند.
اين حادثه در گزارش مورخ 28/5/1377 هيئت كارشناسي سازمان ملل منعكس گرديد.
پايان
منبع: جنگ شيميايي عراق و تجارب پزشكي آن. دكتر عباس فروتن، صفحه256.

  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها