ممنوعيت بکارگيري سلاح هاي شيميايي؛ تعهدات و چالش ها

تعداد بازدید : 271
تاریخ و ساعت انتشار : چهار شنبه 3 آبان 1396 01:03
در قرن گذشته، شاهد انباشت مداوم سلاح هاي بيولوژيكي و شيميايي در بسياري از کشورها بوده ايم.

هدف از اعمال حقوق بين المللي بشردوستانه، همانا کاهش درد و رنج حاصل از کاربرد سلاحها بوسيله منع حملات کورکورانه و منع کاربرد سلاح هايي است که ماهيتا بدون تفكيك عمل کرده يا باعث رنجي غيرضروري يا جراحت هايي بيش از حد لازم  يشوند.

اين قواعد عرفي بين المللي داراي کاربردي جهاني بوده و در معاهدات حقوق بين المللي بشردوستانه عمده درج شده اند، به خصوص در پروتكل ١٩٧٧ اول الحاقي به کنوانسيو ن هاي ١٩٤٩ ژنو. هدف نهايي اين قواعد، کاس تن از درد و رنج و خرابي حاصل از درگير يهاي مسلحانه تا حد ممكن است.
به منظور دستيابي به چنين هدفي، ضروري است تا معاهده هاي حقوق بين المللي بشردوستانه، از جمله کنوانسيون ١٩٩٣ سازمان ملل در مورد ممنوعيت گسترش، توليد، انباشت و استفاده از سلا ح هاي شيميايي به طور گسترده به  تصويب رسيده و به درستي اجرا شوند.

 

نویسنده: دآتر محمود جلالي

دانلود مقاله

  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها