چگونگي طرح دعوي عليه شرکت هاي غربي فروشنده مواد شيميايي به صدام

تعداد بازدید : 277
تاریخ و ساعت انتشار : چهار شنبه 3 آبان 1396 01:13
تاريخ کهن بشر مملو از جنگ هاي خونين است. در گذشته راه حل تعارض منافع جنگ بوده است و حتي جنگ به عنوان ضامن حيات جامعه بشري محسوب و در حكم ضمانت اجرايي قواعد و سنن بوده است .

با گذشت زمان و افزايش ارتباط جوامع انساني روابط انسان تعديل يافته و قواعد تعارض منافع آن نيز متغيير شده است . از سوي ديگر ارزش انسان به عنوان انسان مورد توجه قرار گرفته است. از اين رو در عرف جوامع گذشته در زمان جنگ قواعد نانوشت هاي پديده آمده که تنظيم رفتار انسا نها در طول جنگ بوده است . اين قواعد يا ريشه در مذهب داشته يا در ارز ش هاي بومي و قومي و هر چند اندك اما بيانگر احترام انسانها به انسانيت بوده است . قرن گذشته با تمام حوادث خونبار نقطه عطفي در تاريخ آهن بشر است چرا که قانون بر روابط دولت ها اين موجودات قدرتمند حاکم شده و فرد تا آنجا ارزش يافته که در آنار دولت ها موضوع حقوق بين الملل شده است به گونه اي که از نظر برخي از اند يشمندان غالب حقوق بين الملل رفاه و امنيت فرد انساني است .

اما حتي در اين دوران تعارض منافع و جاه طلبي انسان ها از ميان نرفته و هر روز شاهد حوادث خونين در اقصاي عالم هستيم . حمله يك جانبه ارتش عراق به قلمروي جمهوري اسلامي ايران نمونه بارز قانون شكني در عصر حاکميت قانون بود. در اين جنگ خانمان سوز که هشت سال به  طول انجاميد، قواعد جنگ حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر از سوي رژيم حاکم بر عراق در عمل به سخره گرفته شد . اين رژيم به شيوه هايي که از نظر برخي متخاصمان به خاطر اوج قساوت آن متروك مانده بود متوسل شد که نمونه بار از آن استفاده از سلاح هاي شيميايي عليه رزمندگان و غير نظاميان بود . در اين نوشتار سعي بر بررسي اين موضوع از منظر حقوق بين الملي و چگونگي طرح دعوي از سوي قربانيان، در مقابل عاملان اين جنايات است.

 

دانلود مقاله

  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها